Terug naar de servicepagina


Makelaarsjargon

Asbestclausule. Tot ongeveer 15 jaar geleden werden asbesthoudende stoffen verwerkt in bepaalde, meestal brandwerende, bouwmaterialen. Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in de overeenkomst.

Bankgarantie of waarborgsom. Een bankgarantie is een verklaring van een Nederlandse bankinstelling, waarbij de bank garandeert dat de koper zijn verplichtingen voorvloeiende uit de koopakte, zal nakomen. Overigens wordt ook steeds vaker een bankgarantie gevraagd aan de verkoper.

Bedenktijd

Het bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingprogramma van een bepaald gebied. Het is opgesteld ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan worden de bestemming en het gebruik van de grond en de bebouwing vastgelegd. Het bestemmingsplan geeft ook de bouwvoorschriften aan.

Courtage is een aan de makelaar te betalen provisie bij een geslaagde transactie. De hoogte van het bedrag of het percentage over de (ver)koopprijs wordt tussen u en de makelaar afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief 19% BTW.
Dalrente. In de hypotheekofferte wordt u een rente aangeboden die geldt op de dag van het passeren van de akte bij de notaris. Als in de periode tussen de offerte en het passeren van de akte de rente daalt (en daarna eventueel weer stijgt), dan wordt u op de dag van passeren de laagste rente van die periode aangeboden.

Een erfdienstbaarheid duidt erop dat derden bepaalde rechten hebben op het gebruik van uw grond en/of bebouwing. Erfdienstbaarheden worden in het eigendomsbewijs vermeld. Bijvoorbeeld het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen of een tv-antenne.

Erfpacht geeft het recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand anders (bijvoorbeeld van de gemeente) te gebruiken en/of te bebouwen tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of jaar).

Hypotheekakte. In dit document worden afspraken vastgelegd tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Het kadaster is een soort bibliotheek waarin gegevens over onroerende zaken worden bijgehouden. Denk hierbij aan de grootte van het perceel en de grenzen ervan, de huidige en voorgaande eigenaren, de hypotheken en de eventuele monumentale status.

Kettingbeding

Koopakte/koopcontract. In dit document worden alle mondelinge afspraken tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd. De koper heeft het recht om gedurende drie dagen zonder opgaaf van reden het contract op te zeggen.

k.k. (kosten koper) zijn de kosten die gemaakt worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen. Het gaat hierbij om overdrachtsbelasting (6%), notariskosten voor de akte van levering en registratie bij het kadaster.

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte bij levering bij de notaris en wordt ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Mandeligheid

Milieuclausule. Deze wordt vaak in het koopcontract opgenomen om de aansprakelijkheid van de verkoper voor wat betreft de bodemgesteldheid en de daaruit voortvloeiende saneringsplichten uit te sluiten.

Nationale Hypotheek Garantie. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. In dat geval stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich garant tegenover een hypotheekinstelling als de geldlener de rente en aflossing van de hypothecaire geldlening niet meer betaald. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens (Ä 265.000,- inclusief kosten) vastgesteld. Boven dit bedrag kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen. De door u te betalen kosten (borgtochtprovisie) voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie bedragen 0,45% van de lening.

Onder bod zijn is een toezegging van de makelaar van de verkoper aan de gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen aangaan. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven echter wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden in de koopakte zorgen ervoor dat de overeenkomst (kosteloos) kan worden ontbonden als die voorwaarde niet wordt vervuld. Ontbindende voorwaarden kunnen zijn: de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Overdrachtsbelasting is een belasting van 6% die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak (exclusief roerende zaken). Bij een nieuwbouwwoning wordt meestal geen overdrachtsbelasting maar BTW geheven.

Het Recht van overpad is het recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Roerende goederen zijn goederen die niet aan de woning verbonden zijn, zoals gordijnen of een losliggende parketvloer. De koper kan deze overnemen van de verkoper.

De sleutelverklaring wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Taxatierapport

Het transport is de juridische eigendomsoverdracht van de woning bij de notaris.

Vrij op naam (v.o.n.) betekent dat in de koopsom alle kosten zijn inbegrepen om de onroerende zaak in eigendom te krijgen (overdrachtsbelasting of BTW, notariŽle kosten voor levering en dergelijke). Hierbij horen niet de eventuele kosten voor de makelaar en de notariŽle kosten voor de hypotheekakte.

De WOZ-waarde is een door de gemeente vastgestelde waarde van onroerende zaken en wordt gebruikt voor het bepalen van de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen en het huurwaardeforfait.

Terug naar de servicepagina